หลักสูตร

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์

Bachelor of Education Program in Physics

ชื่อปริญญา

ครุศาสตรบัณฑิต (ฟิสิกส์)

Bachelor of Education (Physics)

     อักษรย่อปริญญา

ค.บ. (ฟิสิกส์)

B.Ed. (Physics)

     หลักเกณฑ์ในการเรียกชื่อปริญญา
 • เป็นไปตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา   ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พ.ศ. ๒๕๕๒
 • เป็นไปตามเกณฑ์การกำหนดชื่อปริญญาของ กกอ.

สถานสภาพของหลักสูตร

 • หลักสูตรปรับปรุง กำหนดเปิดสอน เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
 • ปรับปรุงจากหลักสูตร ชื่อ ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (๕ ปี) (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๕๕)
 • เริ่มใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗
 • ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อปีการศึกษา ๒๕๕๕

การพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

 • คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๗
 • สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๗
 • สภามหาวิทยาลัย อนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ ๒๕๕๗

แนวทางที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตร

 • เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
 • เป็นไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขา/สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ (หลักสูตรห้าปี) พ.ศ. ๒๕๕๒
 • เป็นไปตามข้อบังคับครุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖

สถานที่จัดการเรียนการสอน

 • เฉพาะในสถาบัน

รูปแบบของหลักสูตร

          รูปแบบ
 • หลักสูตรปริญญาตรี ๕ ปี
          ภาษาที่ใช้
 • หลักสูตรจัดการศึกษาเป็นภาษาไทย
          การรับผู้เข้าศึกษา
 • รับทั้งนักศึกษาไทยหรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
          ความร่วมมือกับสถาบันอื่น
 • เป็นหลักสูตรของสถาบันโดยเฉพาะ
          การให้ปริญญา  แก่ผู้สำเร็จการศึกษา
 • ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

 • ครู อาจารย์ฟิสิกส์
 • นักวิจัยหรือนักวิชาการทางฟิสิกส์
 • นักวิจัยหรือนักวิชาการทางการศึกษา

Comments are closed.