เกี่ยวกับสาขา

ในปัจจุบันสังคมไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านสังคม การเมือง วัฒนธรรมเศรษฐกิจ ตลอดจนระบบการศึกษา ในส่วนของความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจนั้นมีการขยายตัวทางด้านอุตสาหกรรมและการบริการมากขึ้นเป็นล าดับ ท าให้เกิดอาชีพที่หลากหลายจึงดึงดูดคนที่มีการศึกษาเข้าสู่อาชีพมากขึ้น อย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ว่านี้จะท าให้องค์ความรู้เปลี่ยนแปลงไปด้วยในขณะเดียวกันก็จะเกิดองค์ความรู้ใหม่เกิดขึ้นมา ซึ่งสถานศึกษาจะต้องติดตามความเคลื่อนไหวของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับปัจจุบัน เพื่อน าไปพัฒนาการเรียนการสอน ซึ่งพบว่ามีปัญหาด้านการบริหารจัดการทั้งระดับนโยบายและการปฏิบัติ จากนโยบายการปฏิรูปการศึกษาของ
ทศวรรษที่ ๒ ท าให้เห็นปัญหาเกี่ยวกับผู้สอนตกทอดมาจากอดีตที่ต้องพัฒนาปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์คุณภาพและคุณธรรมควบคู่กันไป หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางได้ตระหนักถึงคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในอันที่จะผลิตครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ที่มีศักยภาพให้แก่สังคมไทยต่อไป
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมมีหลายปัจจัยหลายประการ อาทิเช่น เทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ และประชากร จึงส่งผลให้วัฒนธรรมมีการขยายตัวเกิดการเลียนแบบและการรับวัฒนธรรม รวมทั้งมีการผสมผสานทางวัฒนธรรมตามมา ดังนั้นการเฝ้าระวังเพื่อการพัฒนาสังคมและวัฒนธรรมจึงต้องก าหนดแผนและมาตรการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท าให้ปัญหาของสังคมลดน้อยลงและหมดไปป้องกันไม่ให้ปัญหาลักษณะเดียวกันนั้นเกิดขึ้นแก่สังคมอีกโดยเน้นให้เกิดความเจริญก้าวหน้าขึ้นมาแทนก็จะท าให้ประชาชนในสังคมสมานสามัคคีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามฐานะของแต่ละบุคคลได้ เมื่อเป็นเช่นนี้ครูวิทยาศาสตร์ที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างมีระบบและมาตรฐานถึงแม้จะเป็นมิติที่เล็กของสังคมก็สามารถชี้น าสังคมและวัฒนธรรมให้เจริญได้รวมทั้งในปีพุทธศักราช ๒๕๕๖ คุรุสภาได้ยกเลิกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๔๘ และออกข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ ให้ใช้บังคับแทน

ปรัชญา

ผลิตครูฟิสิกส์ขั้นวิชาชีพที่มีคุณธรรม จริยธรรม ความรู้ และทักษะทางปัญญา ที่สามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ และสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะดังนี้

๑ มีคุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ มีความรัก และศรัทธา ในวิชาชีพครูฟิสิกส์
๒ มีความรู้ ความเข้าใจทฤษฏีทางฟิสิกส์อย่างลึกซึ้งและครอบคลุมในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์
๓ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า มีความสามารถในการแสวงหาและเสนอแนะแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องในศาสตร์ทางด้านฟิสิกส์วิชาชีพและสังคมอย่างสมเหตุสมผล
๔ มีทักษะในด้านการสร้างและการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพื่อใช้สำหรับการจัดกระบวนการเรียนการสอน อย่างมีความรับผิดชอบ
๕ มีความสามารถจัดการข้อมูลข่าวสารด้านวิทยาศาสตร์ การใช้เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ในการแสวงหา และสร้างองค์ความรู้ตลอดจนการติดตามพัฒนาการของศาสตร์ทั้งหลาย เพื่อพัฒนาสมรรถนะตนเองและวิชาชีพ
๖ มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์ ที่หลากหลาย และอย่างบูรณาการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในกระบวนการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

Comments are closed.