อัตราค่าบริการค่าย

จำนวนผู้รับบริการ    ระยะเวลา

๒ วัน ๑ คืน


๓๐ – ๔๙ คน

๘๐๐ บาท/คน

 

(๓ สาขาวิชา+ดาราศาสตร์)

เข้า  เช้าวันเสาร์

ออก บ่ายโมงวันถัดไป

อาหาร ๔ มื้อ(กลางวัน+เย็น+เช้า+กลางวัน)

อาหารว่าง ๔ มื้อ(เช้า+กลางวัน+ดึก+เช้า)

 

 

 

 

๕๐ – ๗๙ คน

๗๐๐ บาท/คน

๘๐ คนขึ้นไป

๖๕๐ บาท/คน

ครึ่งวัน 1 คืน


๔๐ – ๖๙ คน

๔๐๐ บาท/คน

 

(1สาขาวิชา+ดาราศาสตร์)

เข้า  เย็นวันศุกร์หรือเย็นวันเสาร์

ออก บ่ายโมงวันถัดไป

อาหาร ๓ มื้อ(เย็น+เช้า+กลางวัน)

อาหารว่าง ๒ มื้อ(ดึก+เช้า)

 

 

 

๗๐ คนขึ้นไป

๓๐๐ บาท/คน

 

 

๑ คืน (ค่ายดาราศาสตร์)


๓๐ -๕๐ คน

๒๐๐บาท/คน

 

เข้า  เย็นวันศุกร์หรือเย็นวันเสาร์

ออก เช้าของวันถัดไป

อาหาร ๒ มื้อ(เย็น+เช้า)

อาหารว่าง ๑ มื้อ(ดึก)

๕๐ คนขึ้นไป

๑๕๐ บาท/คน

ประกาศ ณ วันที่   ๕   มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๙

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกที่นี้

Comments are closed.