หลักสูตร

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Education Program in Biology

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :  ครุศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา)

ชื่อย่อ (ไทย) :  ค.บ. (ชีววิทยา)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Education (Biology)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.Ed. (Biology)

วิชาเอก

ชีววิทยา

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า ๑๖๗ หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร ๕ ปี

ภาษาที่ใช้  :  ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา  :  รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

þ  หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๕๗ ปรับปรุงจากหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา (๕ ปี) พ.ศ. ๒๕๕๕ เปิดสอนในภาคการศึกษา ที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

þ  คณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่

๑/๒๕๕๗ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

þ  สภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

þ  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๗ วันที่ ๑๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

  1. ครูและอาจารย์ทางชีววิทยา
  2. นักวิจัยในหน่วยงานราชการและเอกชน
  3. นักวิจัยอิสระ นักวิชาการอิสระ
  4. เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการ
  5. นักวิชาการศึกษาด้านชีววิทยา

Comments are closed.