เกี่ยวกับสาขา

ประวัติ

จากสถานการณ์การพัฒนาของประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม จำเป็นต้องพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ให้มีความทันสมัย ปรับเปลี่ยนได้ตามวิวัฒนาการของศาสตร์ทางชีววิทยา ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น และรองรับการแข่งขันทางชีววิทยาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยเน้นการผลิตครูทางชีววิทยาที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาชีววิทยา มีจุดมุ่งหมายเพื่อผลิตครูชีววิทยาที่มีความสามารถในการจัดการเรียนรู้และการวิจัยทางชีววิทยา มีจิตวิทยาศาสตร์และทักษะชีวิตที่ดี มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ซึ่งตอบสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพขั้นสูง และสอดคล้องกับปรัชญาของคณะวิทยาศาสตร์ที่ว่า “เป็นเลิศทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานประโยชน์จากภูมิปัญญาไทยและสากลนำสู่การพัฒนาท้องถิ่น”

Comments are closed.