หลักสูตร

รายละเอียดของหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555

ข้อมูลทั่วไป

รหัสและชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย :  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ภาษาอังกฤษ :  Bachelor of Science Program in Environmental Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ไทย) :  วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ชื่อย่อ (ไทย) :  วท.บ. (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม)

ชื่อเต็ม (อังกฤษ) :  Bachelor of Science (Environmental Science)

ชื่อย่อ (อังกฤษ) :  B.S. (Environmental Science)

วิชาเอก

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร

ไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

รูปแบบของหลักสูตร

รูปแบบ  :  หลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

ภาษาที่ใช้  :  ภาษาไทย

การรับเข้าศึกษา  :  รับนักศึกษาไทย หรือนักศึกษาต่างชาติที่สามารถใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี

ความร่วมมือกับสถาบันอื่น  :  เป็นหลักสูตรเฉพาะของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางที่จัดการเรียนการสอนโดยตรง

การให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา  :  ให้ปริญญาเพียงสาขาวิชาเดียว

สถานภาพของหลักสูตรและการพิจารณาอนุมัติ/เห็นชอบหลักสูตร

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 ปรับปรุงจากหลักสูตร พ.ศ. 2549 เปิดสอนใน ภาคการศึกษาที่ 1 ปี พ.ศ. 2555

* ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะวิทยาศาสตร์ ในการประชุมครั้งที่ 4/2554 วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2554

* ผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ เห็นชอบหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2555

* สภามหาวิทยาลัยอนุมัติหลักสูตรในการประชุมครั้งที่ 4/2555 วันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2555

ความพร้อมในการเผยแพร่หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน

หลักสูตรมีความพร้อมในการเผยแพร่คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  ในปีการศึกษา 2557

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1  นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม และนักวิชาการสิ่งแวดล้อมในหน่วยงานรัฐบาลและเอกชนทั่วไป

2  นักวิจัยหรือนักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการในหน่วยงานราชการและเอกชน

3  ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษในโรงงานอุตสาหกรรม

4  ผู้ดำเนินการงานด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในภาครัฐและเอกชน

5  เจ้าหน้าที่ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะดังต่อไปนี้

1 มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สามารถบริหารจัดการและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2 มีความรู้ความสามารถ มีความชำนาญในวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง รวมถึงสามารถนำความรู้ไปประยุกต์และบูรณาการใช้กับสาขาวิชาการอื่นๆ ได้

3 มีคุณธรรม จริยธรรม มีเหตุผล มีความรับผิดชอบ ตระหนัก และมีทักษะในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Comments are closed.