เบอร์โทรศัพท์ภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
เบอร์โทรศัพท์: 0-5423-7300-99 , เบอร์โทรศัพท์กองกลาง : 0-5423-7399 , เบอร์โทรสาร : 0-5423-7388-89

อาคาร 23 : สำนักงานคณะวิทยาศาตร์ เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรสาร : 054-241052

ห้อง เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ห้อง 23104 สำนักงานคณะ (รัชนก) 2300
ห้อง 23105 ห้องรองคณบดี 2301
ห้อง 23107 สำนักงานคณะ (กนกวรรณ) 2302
ห้อง 23107 สำนักงานคณะ (จุฑารัตน์) 2304
ห้องคณบดี (ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง) 2303
ห้อง 23204 ฟิสิกส์ 2306
ห้อง 23306 LAB ดร.อภิรักษ์ 2307
ห้องสมุดคณะวิทย์ 2308
ห้อง 23310 LAB AA 2309
ห้อง 23313 LAB CG 2310
ห้อง 23315 ห้องพักอาจารย์วิชาเคมี 2311
ห้อง 23318 ห้องปฏิบัติการวิจัย 2312
ห้อง 23415 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาชีววิทยา 2313
ห้อง 23404 ห้องพักอาจารย์สาขาวิชาวิทย์ฯสิ่งแวดล้อม 2314
สำนักงานคณะ (ศรีพรรณ) 2305

อาคาร 3 : สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ และสาขาวิชาสาธารณสุข สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์/เบอร์โทรสาร : 054-317888

ห้อง เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ห้อง 0301 สำนักงานสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ (อ.ปกรณ์,อ.เยาวลักษณ์,อ.อริญา,อ.พิกุล,อ.ชนันกาจน์) 3000
ห้อง 0321 ห้องพักอาจารย์ (ผศ.สมศักดิ์ , ผศ.สมัย) 3009
ห้อง 0335 ห้องพักอาจารย์ (อ.อนุกิจ,อ.วีระศักดิ์) 3007
ห้อง 0336 ห้องพักอาจารย์ (อ.ชัยวุฒิ,อ.พงษ์พร) 3008
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์ 3001
ห้องพักอาจารย์คณิตศาสตร์ (ผศ.วันทนา) 3004
ห้องพักอาจารย์ (ผศ.ยุภา,ผศ.พวงน้อย) 3003

อาคาร 5 : สาขาวิชาฟิสิกส์ , สาขาวิชาเคมี , สาขาวิชาชีววิทยา

ห้อง เบอร์โทรศัพท์ภายใน
ห้องพักอาจารย์เคมี 5001,5002
ห้องเก็บเครื่องมือ 5003
ห้อง 0521 ห้องพักอาจารย์ 5004
ห้อง 0526 ห้องคอมพิวเตอร์ 5005
ห้อง 0523 ห้องเก็บเครื่องมือ 5006
ห้อง 0537 ห้องพักอาจารย์ 5007
ห้องพักเจ้าหน้าที่ 5008
ห้อง 0533 5009 ห้องพิพิธภัณฑ์พืช 5010

อาคาร 18-19 : สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ

ห้อง เบอร์โทรศัพท์ภายใน
อาคารคหกรรมเก่า (อ.ฐิติมา) 5600
อาคารผ้า 5601
โรงครัวชั้นเดียว 5509
ห้องประกอบอาหาร 2200
ห้องอาจารย์ชั้นเดียว 2201
เรือนคหกรรม 5508

Comments are closed.