ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจหลัก

ปรัชญา 

เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประสานประโยชน์จากภูมิปัญญาไทยและสากล นำสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน

วิสัยทัศน์

ภายในปี ๒๕๖๐ คณะวิทยาศาสตร์จะเป็นหน่วยงานที่เป็นเลิศ ในการผลิตบัณฑิต งานวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจ

 1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ผลิต พัฒนาครูมืออาชีพและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
 4. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม
 5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

ภารกิจหลัก

ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่

 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
 2. วิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม รวมถึมการนำไปใช้ประโยชน์
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 4. ทำนุบำร’ุศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกในความเป็นไทย ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้นำศิลปวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
 6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชน เพิ่มผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

อัตลักษณ์

จิตอาสา

เอกลักษณ์

บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เป้าประสงค์

 1. บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีคุณธรรม  จริยธรรม   มีความขยันหมั่นเพียร  สู้งาน  มีจิตสาธารณะ มีความรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพ  และทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน
 2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ นำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา
 3. มีผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
 4. มีผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เสริมสร้าง ปลูกฝังการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  และเผยแพร่สู่สาธารณชน
 6. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีธรรมาภิบาล  และมีวัฒนธรรมองค์การ   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษ

Comments are closed.