ประวัติความเป็นมา

นับจากปี พ.ศ. 2516 จนถึงปี พ.ศ. 2552 รวมเวลา 36 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เริ่มก่อตั้งจาก หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะวิทยาศาสตร์ในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ ได้มีประวัติและความเป็นมาดังนี้

 • ปี พ.ศ. 2516 วิทยาลัยครูลำปาง เปิดสอนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) โดยมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยครูลำปาง
 • ปี พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูลำปางได้เปิดสอนสาขาวิชาการศึกษา ทำให้จำนวนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น
 • ปี พ.ศ. 2519 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์
 • ปี พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่นได้
 • ปี พ.ศ. 2528 ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอน หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต (อ.วท.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 ปี
 • ปี พ.ศ. 2529 เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี
 • ปี พ.ศ. 2535 เปิดสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์
 • ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนาม วิทยาลัยครู เป็น สถาบันราชภัฏ
 • ปี พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลายโปรแกรมวิชา และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง
 • ปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาเคมีประยุกต์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
 • ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏลำปางได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏลำปางเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์
 • ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)
 • ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ)
 • ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) ตามโครงการการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางเคมี หรือ Center of Excellence for Innovation in Chemistry, PERCH-CIC

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ทั้งสิ้น 7 สาขาวิชาได้แก่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ชีววิทยา) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 705 คน มีคณาจารย์ 50 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 19 คน นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ยังได้ทำหน้าที่บริการวิชาการให้แก่สังคม ทั้งภายในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง  เป็นเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ(อพวช.)  และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น

สำหรับตำแหน่งบริหารสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมีดังนี้

1. อาจารย์จันทร์เพ็ญ ช่วงฉ่ำ                                                     หัวหน้าหมวดวิชา                                  พ.ศ. 2516 – 2517
2. อาจารย์ชัยฤทธิ์ โพธิสุข                                                         หัวหน้าหมวดวิชา                                  พ.ศ. 2517 – 2518
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เธียรถาวร                                    หัวหน้าหมวดวิชา                                 พ.ศ. 2519 – 2520
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ แสวงรัตน์                                     หัวหน้าหมวดวิชา                                 พ.ศ. 2521 – 2527
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ ทรงขำ                                      หัวหน้าหมวดวิชา                                 พ.ศ. 2527 – 2530
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร คำมา                                      หัวหน้าหมวดวิชา                                 พ.ศ. 2530 – 2531
7. รองศาสตราจารย์ วันชัย ผู้ภักดี                                              หัวหน้าหมวดวิชา                                 พ.ศ. 2531 – 2534
8. รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักด                                          หัวหน้าหมวดวิชา                                 พ.ศ. 2534 – 2536
                                                                                                   คณบดี                                                 พ.ศ. 2536 – 2538
9. อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองคำ                                                       คณบดี                                                 พ.ศ. 2538 – 2542
10. อาจารย์บุญกล้า พรหมบุรี                                                     คณบดี                                                 พ.ศ. 2542 – 2546
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล                                 คณบดี                                                  พ.ศ. 2546 – 2552
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง                                      คณบดี                                                  พ.ศ. 2552 – 2560
13. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์                                คณบดี                                                  พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน

 

 

Comments are closed.