จัดนิทรรศการและร่วมโครงการป่าในเมือง

คณะวิทยาศาสตร์เข้าร่วมจัดนิทรรศการและร่วมโครงการป่าในเมือง อุทยานความรู้บ้านแมลง
วันที่ 21 มิถุยายน 2561 ณ ภจังหวัดลำปาง