หลักสูตรที่เปิดสอน

 

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) 5 ปี
   - สาขาวิชาฟิสิกส์
   - สาขาวิชาเคมี
   - สาขาวิชาชีววิทยา
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) 4 ปี
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
   - สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         หลักสูตร (วท.บ.) 4 ปี
         หลักสูตร (วท.บ.) 4 ปี (เทียบโอน)

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (ส.บ.) 4 ปี
   - สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) 2 ปี
   - สาขาวิชาเคมีประยุกต์