ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

..ปรัชญา ..

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

.. วิสัยทัศน์ ..

มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศ มีคุณภาพ และคุณธรรม สร้างงานวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

.. พันธกิจ ..

 1. ผลิตบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความรู้คู่คุณธรรม
 2. ผลิต/พัฒนาครูมืออาชีพและบุคลากรทางการศึกษา
 3. ผลิตงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
 4. ให้บริการทางวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชน
 5. ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

.. ภารกิจหลัก ..

ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร์ที่ต้องปฏิบัติ ได้แก่

 1. จัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนองความต้องการในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
 2. วิจัยและผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนการสอน ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม รวมถึงการนำไปใช้ประโยชน์
 3. ให้บริการทางวิชาการแก่สังคมตามความต้องการของชุมชน ภาครัฐ และเอกชน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
 4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างเสริมจิตสำนึกในความเป็นไทย ส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษาได้นำศิลปวัฒนธรรมสู่การปฏิบัติ
 5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรมีประสิทธิภาพ
 6. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับสาธารณชน เพิ่มผลผลิตทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

.. อัตลักษณ์ ..

จิตอาสา

.. เอกลักษณ์ ..

บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

.. เป้าประสงค์ ..

 1. บัณฑิตของคณะวิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง มีคุณธรรม  จริยธรรม   มีความขยันหมั่นเพียร  สู้งาน  มีจิตสาธารณะ มีความรู้ทางวิชาการ  วิชาชีพ  และทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  มีวุฒิภาวะทางอารมณ์  มีความสามารถในการแก้ไขปัญหา และมีความสามารถในการสร้างและใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมทั้งในการดำรงชีวิตและการปฏิบัติงาน
 2. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งศิษย์เก่าที่ประกอบอาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดลำปางและจังหวัดใกล้เคียง เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ นำไปสู่การพัฒนาการจัดการศึกษา
 3. มีผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
 4. มีผลงานวิจัย  งานสร้างสรรค์  และสร้างองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดการศึกษาและการพัฒนาสังคม  ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ
 5. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  โดยการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาได้เสริมสร้าง ปลูกฝังการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม  และเผยแพร่สู่สาธารณชน
 6. เป็นหน่วยงานที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดี  มีธรรมาภิบาล  และมีวัฒนธรรมองค์การ   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษ