ประวัติความเป็นมา

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้เริ่มก่อตั้งจากหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ในปี พ.ศ. 2516      มีประวัติและความเป็นมาดังนี้

ปี พ.ศ. 2516 วิทยาลัยครูลำปาง เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพการศึกษาขั้นสูง (ป.กศ.สูง) โดยนำวิชาทางวิทยาศาสตร์ เช่น คณิตศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ เป็นต้น มารวมกันมีฐานะเป็นหมวดวิชาวิทยาศาสตร์  วิทยาลัยครูลำปาง

ปี พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518  กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนในระดับปริญญาตรีได้ วิทยาลัยครูลำปางได้เปิดสอนสาขาวิชาการศึกษา ทำให้จำนวนรายวิชาวิทยาศาสตร์เพิ่มมากขึ้น

ปี พ.ศ. 2519 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์จึงเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิชาวิทยาศาสตร์

ปี พ.ศ. 2527 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527  กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดสอนในระดับปริญญาตรีสาขาวิชาชีพอื่นได้

ปี พ.ศ. 2528 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอน หลักสูตรอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์  และหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 2 ปี

ปี พ.ศ. 2535 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปิดสอนในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา 4 ปี และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์

ปี พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม วิทยาลัยครู เป็น “สถาบันราชภัฏ”

ปี พ.ศ. 2538 ประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และได้มีการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตหลายโปรแกรมวิชา และมีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ปี พ.ศ. 2546 เปิดสอนโปรแกรมวิชาชีววิทยาประยุกต์ โปรแกรมวิชาเคมีประยุกต์ และโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ปี พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏลำปางได้ก้าวสู่การเปลี่ยนแปลง  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 มีผลให้สถาบันราชภัฏลำปาง เปลี่ยนสถานะเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง”  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาศาสตร์”

ปี พ.ศ. 2547 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (ภาคพิเศษ)

ปี พ.ศ. 2548 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน (ภาคพิเศษ)

ปี พ.ศ. 2549 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ปี พ.ศ. 2549 เริ่มเปิดสอนระดับปริญญาตรีทางด้านครุศาสตรบัณฑิต ที่เกี่ยวข้องกับทางวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ปี พ.ศ. 2550 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา (เคมี) ตามโครงการการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางเคมี หรือ Center of Excellence for Innovation in Chemistry, PERCH-CIC

ปี พ.ศ. 2557 เปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ตามโครงการการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมทางเคมี หรือ Center of Excellence for Innovation in Chemistry, PERCH-CIC

ปี พ.ศ. 2560 เปิดสอนระดับปริญญาตรี สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ได้จัดการเรียนการสอนทั้งระดับปริญญาตรีและปริญญาโท มีสาขาวิชาที่เปิดสอนอยู่ทั้งสิ้น 10 สาขาวิชา ได้แก่ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมีประยุกต์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่จำนวน 1,280 คน มีคณาจารย์ 67 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 19 คน นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์ ยังได้ทำหน้าที่บริการวิชาการให้แก่สังคม ทั้งภายในจังหวัดลำปางและ  จังหวัดใกล้เคียง เป็นเครือข่ายการบริการวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นต้น

สำหรับตำแหน่งบริหารสูงสุดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน มีดังนี้

1.อาจารย์จันทร์เพ็ญ ช่วงฉ่ำ           

2.อาจารย์ชัยฤทธิ์ โพธิสุข 

3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรินทร์ เธียรถาวร

4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธีรยุทธ แสวงรัตน์ 

5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ ทรงขำ 

6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรสร คำมา 

7.รองศาสตราจารย์วันชัย ผู้ภักดี 

8.รองศาสตราจารย์บุญชัด เนติศักดิ์ 

 

9.อาจารย์ ดร.สุเทพ ทองคำ          

10.อาจารย์บุญกล้า พรหมบุรี                       

11.รองศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล 

12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชา โพธิ์แพง          

13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมศักดิ์ ศรีสวการย์  

หัวหน้าหมวดวิชา          พ.ศ. 2516 – 2517

หัวหน้าหมวดวิชา          พ.ศ. 2517 – 2518

หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2519 – 2520

หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2521 – 2527

หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2527 – 2530

หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2530 – 2531

หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2531 – 2534

หัวหน้าคณะวิชา           พ.ศ. 2534 – 2536

คณบดี                      พ.ศ. 2536 – 2538

คณบดี                      พ.ศ. 2538 – 2542

คณบดี                      พ.ศ. 2542 – 2546

คณบดี                      พ.ศ. 2546 – 2552

คณบดี                      พ.ศ. 2552 – 2559

คณบดี                      พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน