มุ่งผลิตบัณฑิตสู่ความเป็นเลิศมีคุณภาพและคุณธรรม

สร้างงานวิจัย และบริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน